Ochrana osobních údajů

Navigace:/Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů2021-11-29T13:44:27+00:00

Oznámení o ochraně osobích údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) společnosti VETOS group s.r.o., IČ: 26436744, sídlem Benešov, Pomněnice 25, PSČ: 256 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82096, kontaktní též na osobniudaje@vetos.cz (dále též „organizace“) včetně on-line aktivit organizace prostřednictvím jejího webu, umístěného na adrese www.vetos.cz (dále též „Web“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti nás jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektů údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím on-line aktivit webu takto:

  1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.
  1. Web není určen k poskytování služeb či prodeji produktů osobám mladším 16 let.
  1. Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami předáte (sdělíte), též v souvislosti s Vaším užitím Webu, obvykle jméno, příjmení, firma, adresy, telefon, GSM, e-mail apod.. Pokud objednáváte přes e-shop, zapíše náš systém také Vaši IP adresu a cookies. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně profilování. Tyto osobní údaje máme za účelem přijetí/potvrzení/vyřízení/odeslání/fakturace/reklamace Vaší objednávky a komunikace o ní a jiných našich produktech.
   Vaše osobní údaje tedy zpracováváme, abychom:
   – mohli splnit smlouvu s Vámi,
   – splnit zákonné povinnosti jako např. vystavit doklady,
   – protože jste nám sami udělili souhlas,
   – je v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje z Vašich dřívějších objednávek na našem e-shopu dále zpracovávat pro účely zlepšování našich systémů, abychom Vám mohli dát vědět, co je nového ve světě našich produktů apod.
   Zpracování osobních údajů tedy probíhá vždy pro konkrétní účely na základě jasných právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným příjemcům, ukládá-li nám to zákon a dále smluvním příjemcům (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.
  1. Vaše údaje zpracováváme do odvolání souhlasu a v ostatních případech nejdéle 11 let, s ohledem na záruky a na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např. zákon o DPH), pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme.
  1. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Též jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Libor Hubáček,
   MBA, advokát, číslo registrace ČAK: 11418, AK Malé náměstí 73, 256 01 Benešov, kontaktní též na hubacek@akhubacek.cz,
   GSM: +420 603 234 243
   , u kterého se můžete dotazovat či uplatňovat svá práva, jež s ochranou osobních údajů souvisí; pro poštovní korespondenci laskavě doručujte přímo organizaci. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatnit svá práva u soudu.
  1. V případě, že organizace prodá či koupí jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou majetkovou hodnotu, může organizace předat či přijmout Vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud bude organizace nebo některé její části převzaty třetí stranou, budou údaje, které organizace nebo její uživatelé či členové mají, jedním z převáděných aktiv.

Účely a právní základy zpracování osobních údajů

Jako správce osobních údajů Vám níže v textu označujeme účel zpracování osobních údajů, text bez ztučnění označuje právní základ, jež je v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR, tedy, že takové zpracování je zákonné. Níže uvedené platí pro veškerá zpracování, jež jako správce osobních údajů provádíme, s výjimkou zpracování ve věci našich zaměstnanců.

Právní základy zpracování osobních údajů, tedy aby zpracování osobních údajů bylo zákonné, jsou následující:

 • a) výslovný (svobodný a konkrétní) souhlas subjektu údajů, což znamená, že subjekt údajů nám udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, který může kdykoliv odvolat,
 • b) splnění smlouvy, což znamená, že musíme mít osobní údaje odběratele, dodavatelé či jiného smluvního partnera, aby z naší strany bylo možné splnit smlouvu (objednávku), osobní údaje jsou zapotřebí, aby bylo možné Vám zboží doručit, službu poskytnout tomu, kdo si ji objednal apod.,
 • c) splnění (zákonné) povinnosti – zahrnuje zpracování, které nám ukládá zákon, tedy např. že musíme vystavit účetní/daňový doklad, že musíme evidovat žádost, kterou u nás podáte a jak jsme ji vyřídili apod.,
 • d) ochrana životně důležitých zájmů – tato zpracování se nás obecně netýkají,
 • e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci – tato zpracování se nás obecně netýkají,
 • f) oprávněný zájem (správce), to je množina všech zpracování, která můžeme provádět v našem zájmu, nikoliv však výslovně na Váš úkor. Tedy např. je v našem oprávněném zájmu mít na našem webu funkční cookies, které zapisují Vaše chování, aby web správně fungoval a zobrazoval Vám to, co hledáte, bez funkčních cookies by to dost nešlo; bez toho, abychom sbírali analytické cookies bychom nemohli provádět statistiky, které nám říkají, jak máme pro Vás náš web udělat uživatelsky přívětivější nebo i bezpečnější, oprávněných zájmů může být mnoho, my Vám však vždy popíšeme proč to tak je, samozřejmě se proti tomu můžete bránit, k tomu jsme Vám připravili vzory, abychom Vám výkon Vašich práv zjednodušili.

ODBĚRATELÉ

  1. Objednávka: její nedokončení/přijetí/potvrzení/zpracování/vyřízení/reklamace včetně souvisejících operací, s výjimkou fakturace: plnění smlouvy
  2. Ostatní odběratelské smlouvy a jejich plnění: plnění smlouvy
  3. Ostatní zpracování osobních údajů osob, vystupujících za odběratele: plnění smlouvy, oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
  4. Cookies funkční: oprávněný zájem správce – zajištění funkčnosti webu
  5. Administrace systémů webu a jiných software: oprávněný zájem správce – správa systémů a interní operace, např. řešení problémů, výpadků, zálohování, obnovy, analýzy dat, vývoje, testování, výzkumu, analytiky, zabezpečení a pro účely průzkumů zajištění bezpečnosti platforem organizace a zlepšování jejich parametrů.
  6. Cookies analytické: oprávněný zájem správce – zajištění a testování uživatelské přívětivosti webu, včetně měření a optimalizace výkonů webu
  7. Statistická zpracování webu a jiných software: oprávněný zájem správce – zajištění a testování uživatelské přívětivosti Webu, včetně měření jeho výkonů, tj. měření a optimalizace výkonů webu – Google Analytics
  8. Zasílání obchodních sdělení správce, jež se věcně váže k historii objednávek: oprávněný zájem správce – tzv. zákaznická výjimka dle recitálu 47 GDPR
  9. Zasílání jiných obchodních správce anebo ve prospěch jiného správce: souhlas subjektu údajů

DODAVATELÉ

  1. Dodavatelské smlouvy a jejich plnění: plnění smlouvy
  2. Ostatní zpracování osobních údajů osob, vystupujících za dodavatele: plnění smlouvy, oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
  3. Smlouvy a jejich plnění s jinými třetími osobami: plnění smlouvy
  4. Zpracování osobních údajů z jednostranných jednání třetích osob: oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků) anebo jiný oprávněný zájem

V POZICI ZPRACOVATELE

  1. Zpracování osobních údajů třetích osob za účelem poskytnutí služby zákazníkovi odběratele: plnění smlouvy
  2. Zpracování osobních údajů třetích osob za účelem poskytnutí služby odběrateli: plnění smlouvy
  3. Zpracování osobních údajů třetích osob za účelem dodání zboží zákazníkovi odběratele: plnění smlouvy
  4. Zpracování osobních údajů třetích osob za účelem vyhotovení podkladů pro vyúčtování služby/dodání zboží odběrateli: plnění smlouvy a splnění zákonné povinnosti

SPOLEČNÉ A OSTATNÍ

 1. Zpracování osobních údajů subjektů údajů, vystupujících za sebe či třetí osoby (včetně orgánů veřejné moci), odlišných od dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců a jejich zástupců v jiných právních vztazích: plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků) anebo jiný oprávněný zájem
 2. Komunikace/korespondence prostřednictvím elektronických i listinných komunikačních prostředků: plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem, jež souvisí s konkrétním právním postavením správce, zpravidla ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků anebo jiný obdobný oprávněný zájem
 3. Vedení účetnictví a výkaznictví k DPH: plnění zákonné povinnosti.
 4. Ověření totožnosti: plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a/nebo oprávněný zájem (zpravidla ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
 5. Zpracování osobních údajů z procesních řízení: splnění zákonné povinnosti a/nebo oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
 6. Zpracování při uplatnění práv subjektů údajů: splnění zákonné povinnosti
 7. Kamerový systém: oprávněný zájem správce – eliminace bezpečnostních rizik

Naši zpracovatelé

  Zpracovateli organizace jsou:

 • a) provozovatelé poštovních a kurýrních služeb,
 • b) poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (např. služby účetní, právní, technické, organizační, ekonomické, podnikatelské, auditorské, znalecké, tlumočnické, daňového poradenství apod.),
 • c) provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb,
 • d) provozovatelé služeb kompletace a balení objednávek,
 • e) provozovatelé platforem sociálních sítí, které subjektu mohou poskytovat připojovací služby, např. připojení z platforem sociálních sítí na platformy organizace,
 • f) provozovatelé jiných obchodních platforem, jež mohou prostřednictvím platforem organizace inzerovat své produkty a služby a u nichž se subjekt může rozhodnout k registraci, bez ohledu na rozsah obchodní vazby takového provozovatele a organizace,
 • g) marketingové agentury a jiné subjekty, které pomáhají s prodejností produktů a služeb organizace,
 • h) provozovatelé jiných webů, kteří inzerují produkty a služby organizace na svých webech,
 • i) pojišťovny, poskytovatelé platebních služeb, služeb ověřování identity, poskytovatelé kreditních služeb apod.,
 • j) poskytovatelé jiných technických služeb organizaci,
 • k) poskytovatelé zdravotnických služeb a jiných služeb na úseku ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, včetně např. závodního lékaře atd.

a jejich subdodavatelé (tzv. řetězení zpracovatelů), jež se podrobují stejným pravidlům jako naši prvotní zpracovatelé, výhradně však při splnění některé z následujících podmínek:

 • a) je nutné zapojit třetí stranu jako poskytovatele služeb za účelem naplnění jakéhokoliv ujednání, které organizace se subjektem uzavřela (např. kompletace objednávky a její zabalení, odeslání balíku prostřednictvím kurýrní služby, zpracování bankovního převodu apod.),
 • b) jako součást předsmluvního jednání a za účelem přípravy očekávání uzavření ujednání dle písm. a),
 • c) jako součást systému hodnocení organizace či subjektu (např. www.heureka.cz),
 • d) za účelem užití analytických informací, též ve spolupráci kooperaci s poskytovateli vyhledávacích služeb, kteří organizaci pomáhají při zlepšování a optimalizaci jejich platforem (např. Google Analytics),
 • e) je-li to od subjektu výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí);
 • f) při distribuci části našich platforem pro zobrazení na webech obchodních partnerů organizace,
 • g) je-li to potřebné za účelem vytvoření, zjištění, provádění či ochrany právních nároků a/nebo vyžaduje-li to obecně závazný předpis a/nebo v dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné, aby organizace mohla patřičně reagovat na nároky vůči organizaci, při soudním řízením, při prosazování jakýchkoliv ujednání s uživateli či členy organizace, v případě nouze s ohrožením veřejného zdraví, úmrtí nebo fyzického zranění osoby, v rámci vyšetřování, v rámci ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti v organizaci, jejích uživatelů či členů anebo jiných osob

Využití cookies na tomto webu

VETOS group s.r.o., IČ: 26436744, sídlem Benešov, Pomněnice 25, PSČ: 256 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82096, kontaktní též na osobniudaje@vetos.cz jako provozovatel internetových stránek www.vetos.cz využívá pro provoz těchto internetových stránek technologii cookies.

Co je cookie a k čemu se používá?

Cookie je malý soubor, který Váš internetový prohlížeč čte nebo ukládá na Vaše koncové zařízení. Tedy na Váš počítač, notebook nebo telefon. Cookies zajišťují to, že internetová stránka je schopna zapamatovat si Vaše volby a stránku Vám tak zobrazovat efektivněji.
Do cookies se například ukládá informace o tom, jaké zboží jste vložili do košíku (jinak by bylo nutné být přihlášený), nebo informace o tom, jak si přejete řadit zboží v kategoriích. Zda podle abecedy nebo podle ceny a řadu dalších věcí.

Podle účelu dělíme používané cookies do následujících kategorií:

Nezbytně nutné cookies

Vám umožní pohyb po webové stránce a využití jejích základních funkcí. Obvykle jsou nastaveny pouze v reakci na Vaši činnost, která je žádostí o služby, jako je například přihlášení se do zabezpečené části naší webové stránky. Tyto cookies jsou nezbytné pro použití této webové stránky.

Funkční cookies se používají, abychom Vás rozpoznali, když opětovně navštívíte naši webovou stránku a umožňují nám nabídnout Vám vylepšené a personalizované funkce jako například uvítání jménem a zapamatování Vašich preferencí (např. Váš výběr jazyka nebo oblasti). Tyto cookies sbírají anonymizované informace a nemohou sledovat Váš pohyb na jiných webových stránkách. Doba platnosti těchto cookies je maximálně 2 roky.

Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat informace o tom, jak je webová stránka používána (např. jaké stránky uživatel otevírá nejčastěji a jestli uživatel dostává z některých stránek hlášení o chybě). To nám pomáhá vylepšit fungování webové stránky, například tak, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají. Doba platnosti těchto cookies je maximalně 2 roky.

Reklamní a cílené cookies zaznamenávají Vaše návštěvy na naší webové stránce, stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace používáme, abychom Vám dodali reklamy, které jsou pro Vás a Vaše zájmy relevantní. Tyto informace jsou rovněž používány za účelem omezení počtu opakování reklam, které vidíte, a měření efektivity reklamních kampaní. Za tímto účelem můžeme sdělit tyto informace i třetím osobám (jako jsou zadavatelé reklamy). Pro užívání těchto cookies potřebujeme Váš souhlas. Vaše preference ve vztahu k reklamním a cíleným cookies si můžete kdykoli nastavit v internetovém prohlížeči jak je popsáno níže. Doba platnosti těchto cookies je maximálně 2 roky.

Použití cookies třetích stran
www.vetos.cz využívá služeb třetích stran, aby zjistila, jak užíváte tuto webovou stránku a mohla optimalizovat Vaši uživatelskou zkušenost a nabízet Vám reklamy mimo tuto stránku. Tyto třetí strany (zejména reklamní sítě a poskytovatelé externích služeb, jako jsou služby analyzující návštěvnost webu) mohou rovněž využívat cookies, nad kterými nemáme žádnou kontrolu.

Co dělat, když si nepřejete, aby se ukládaly cookies?
Váš souhlas s užíváním cookies můžete kdykoli odvolat. Pro tyto účely si prosím přečtěte následující ustanovení:
Změna nastavení Vašeho internetového prohlížeče:
Pokud si přejete vymazat cookies uložené na Vašem zařízení a nastavit Váš internetový prohlížeč tak, aby nepřijímal cookies, můžete tak učinit v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Nastavení cookies můžete nalézt v záložce «Možnosti», «Nástroje» nebo «Nastavení» internetového prohlížeče, který používáte k návštěvě této webové stránky.
Různé prohlížeče ale mohou používat různé prostředky k deaktivování cookies. Pro více informací prosím klikněte na následující odkazy:

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nastavením internetového prohlížeče odmítnete užívání a ukládání cookies ve Vašem počítači, budete moci užívat naši webovou stránku i nadále, některé možnosti a funkce však nemusí fungovat správně.

Informace o používaných cookies

Kategorie cookies Odkaz na stránku s více infomacemi
Analytické nebo výkonnostní cookies Google Analytics
SmartSupp
Cílené a reklamní cookies žádné

Máte dotazy v souvislosti s užíváním cookies na našich stránkách?
V případě dotazů ohledně použití cookies nás prosím kontaktujte na e-mailu osobniudaje@vetos.cz a rádi Vám poskytneme bližší informace.